ທັນຕະກຳເດັກ

ກຸມານເວດຊະສາດສາຂາທັນຕະກຳ ທຳຫນ້າທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ດູແລແຂ້ວແລະປ້ອງກັນປັນຫາຊ່ອງປາກສຳຫລັບເດັກແລະເຍົາວະຊົນ ໂດຍການກວດແລະການປ້ອງກັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນທຳອິດຸືເປັນກະແຈສຳຄັນໃນການຫລີກລ້ຽງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທັນຕະກຳເດັກມີລາຄາແພງແລະມີຄວາມເຈັບປວດພາຍຫລັງຈາກການຮັກສາ

ການປ້ອງກັນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຄວມຄຸມຄາບຈຸລິນຊີແລະປະລິມານຫິນປູນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດຫລັກຂອງການເກິດແຂ້ວຜຸແລະໂລກເຫງືອກ ໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການດູແລສູຂະພາບຊ່ອງປາກແລະການປ້ອງກັນແຂ້ວຜຸ ຄືການຖູແຂ້ວຢ່າງຖຶກວິທີແລະສະຫມ່ຳສະເຫມີລວມເຖິງການຮັບປະທານອາຫານທີ່ເຫມາະສົມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ

ຂັ້ນຕອນການຮັບບໍລິການແຂ້ວເດັກ ປະກອບດ້ວຍ:

 

  • ການທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ,ການຂູດຫິນປູນ
  • ການເຄືອບຟູໄຣເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແຂ້ວແຂ່ງແຮງແລະປ້ອງກັນແຂ້ວຜຸ
  • ການປິດຂຸມລ່ອງແຂ້ວສຳຫລັບເດັກ
  • ກວດປະເມິນຄວາມສ່ຽງແລະການອຸດແຂ້ວ
  • ການແນະນຳດ້ານສຸຂະອະນາໄມຊ່ອງປາກແລະການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການຮັບປະທານອາຫານທີ່ຖຶກລັກຊະນະ
ກັບໄປດ້ານເທິງ