ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ

ເມື່ອທ່ານປວດແຂ້ວ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າມີການຕິດເຊື້ອເກິດຂື້ນທີ່ຮາກແຂ້ວຂອງທ່ານ ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ ເຊື້ອແບັກທີເລຍແລະການຕິດເຊື້ອພາຍໃນຮາກແຂ້ວຈະຖຶກກຳຈັດອອກ ເພື່ອຮັກສາແຂ້ວທຳມະຊາດທີ່ຍັງໃຊ້ງານໄດ້

ເທກໂນໂລຍີຂັ້ນສູງເຊັ່ນການຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ ເຄື່ອງກວດແຂ້ວ ແລະການຖ່າຍພາບດີຈິຕອລ ຝນສູນທັນຕະກຳbidh ເພື່ອການຮັກສາທີ່ປອດໄຟ ແມ່ນຍຳ ແລະມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລາຍຂື້ນ

ການຮັກສາແຂ້ວຊ່ວຍແກ້ໄຂປັນຫາແຂ້ວແລະໂພງປະສາດແຂ້ວທີ່ຕາຍ ໂພງປະສາດແຂ້ວເປນຊີ້ນເຫຍື່ອອ່ອນພາຍໃນແຂ້ວທີ່ມີເສັ່ນປະສາດຫລອດເລືອດແລະຊີ້ນເຫຍື້ອກ່ຽວກັບແຂ້ວ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ຕົວຄອບເຖິງປາຍຮາກໃນກະດູກຂອງກາມ ເມື່ອໂພງປະສາດແຂ້ວທີ່ຕິດເຊື້ອ ອາການປວດບວມອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກິດອາການປວດແຂ້ວ ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ ຈະກຳຈັດເຊື້ອທີ່ໂພງປະສາດແຂ້ວອອກ ແລ້ວທຳຄວາມສະອາດທີ່ໂພງປະສາດແຂ້ວ ຫາກມີອາການເພິ່ມເຕິມຮາກແຂ້ວຈະຖຶກປິດດ້ວຍການອຸດແຂ້ວ

ຫລັງຈາກກການຮັກສາຮາກແຂ້ວ ຮາກແຂ້ວຈະບໍ່ສາມາດທຳງານໄດ້ ກະດູກແຂ້ວອາກຈະເປາະບາງ ໄດ້ໃນລະຍະຍາວ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີການກໍ່ເດືອຍແຂ້ວແລະທຳຄອບຫລັງຈາກການຮັກສາຮາກແຂ້ວສຳເລັດ  ເພື່ອແຂ້ວແຂ່ງແຮງຂອງທ່ານ

ເທກໂນໂລຍີຊັ້ນສູງເຊັ່ນການໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດ ເຄື່ອງກວດແຂ້ວ ແລະການຖ່າຍພາບດີຈິຕອລ ໃນສູນທັນຕະກຳbidh ເພື່ອການຮັກສາທີ່ປອດໄຟ ແມ່ນຍຳ ແລະມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫລາຍຂື້ນ

 

ຂັ້ນຕອນການຮັກສາແຂ້ວ

ການຖ່າຍເອັກຊະເລໃນຊ່ອງປາກຈະຖຶກຖ່າຍກ່ອນການຮັກສາຮາກແຂ້ວເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດພາຍໃນຮາກແຂ້ວຂອງທ່ານ ໂດຍປົກກະຕິມີການຖ່ານເອັກຊະເລເພິ່ມເຕິມໃນລະຫວ່າງແລະຫລັງການຮັກສາຮາກແຂ້ວເສັດສິ້ນ

ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາຮາກແຂ້ວ ທ່ານຫມໍຈະເປິດຄອບແຂ້ວເຂົ້າໄປໃນໂພງປະສາດແຂ້ວ ເຊື້ອແບັກທີເລຍຈະຖຶກກຳຈັດອອກ ແລະຂະຫຍາຍຮາກແຂ້ວເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ

ຫາກຕິດເຊື້ອຮຸນແຮງ ທ່ານຫມໍຈະທຳການໃສ່ຢາໄປໃນໂພງປະສາດແຂ້ວເພື່ອກຳຈັດເຂື້ອແບັກທີເລຍແລະປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເພິ່ມ ແລະຈະທຳການອຸດແຂ້ວຊົ່ວຄາວເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໂລກ ການທຳຄວາມສະອາດແລະການໃຊ້ເພິ່ມເຕິມອາດຈະໃນກໍລະນີທີ່ຍງັຄົງມີອາການປວດຢູ່ຫລືອາດຈະໃຊ້ຢາໃນຊ່ອງປາກເພື່ອຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ

ຫາກແຂ້ວຂອງທ່ານບໍ່ມີອາການຕິດເຊື້ອເພິ່ມ ຮາກແຂ້ວຈະຖຶກອຸດປິດຖາວອນ ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການຮັກສາຮາກແຂ້ວເສັດສົບູນ ມີການກໍ່ເດືອຍແຂ້ວແລະທຳຄອບແຂ້ວເພື່ອການປ້ອງກັນແຂ້ວ

 

รักษารากฟัน อาการข้างเคียง
carl zesis microscope
ກັບໄປດ້ານເທິງ