ການທຳຮາກແຂ້ວທຽມພ້ອມໃຊ້ງານສຳເລັດພາຍໃນ 1 ວັນ

ຂັ້ນຕອນການຮັກສາຮາກແຂ້ວທຽມມີວິວັດຕະນາການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂັ້ນຕອນຮາກແຂ້ວທຽມໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາ6ເດືອນນ-1ປີ ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການຮັກສາເສັດສົມບູນຫາກສະພາບກະດູກທີ່ຮອງຮັບຮາກແຂ້ທຽມບໍ່ພ້ອມ ຈຳເປັນຕ້ອງເພິ່ມຂັ້ນຕອນ ການປູກກະດູກເພິ່ມເຕິມກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຮັກສາຍາວນານຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ

ຂັ້ນຕອນການຝັງຮາກທຽມມີ3ປະເພດໄດ້ແກ່:

ຮັກສາຮາກແຂ້ວທຽມສຳເລັດໄດ້ພາຍໃນ1ວັນນັ້ນເປັນເທັນິກຂັ້ນສູງແລະຕ້ອງໃຊ້ເທກໂນຍີທັນສະໄໝດັ່ງນີ້:

  • ສານທີ່ໃຊ້ເຄືອບຜິວຮາກແຂ້ວທຽມ:ຮາກທຽມທີ່ມີການເຄືອບຜິວສານພິເສດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແລະຜິວຂອງຮາກແຂ້ວທຽມເຊື່ອມຜະສານກັນໄດ້ວ່ອງໄວຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ
  • ລະດັບຄວາມຍາວຂອງຮາກແຂ້ວທຽມສ່ວນທີ່ຢູ່ກະດູກ:ເພື່ອໃຫ້ຮາກແຂ້ວທຽມມີຄວາມໝັ່ນຄົງຄາມຍາວຂອງຮາກແຂ້ວທຽມຕ້ອງຄຳນວນຢ່າງແມ່ນຍຳ

ລະບົບດິຈິຕອລແລະເທກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດທຳງານໄດ້ປອດໄຟແລະວ່ອງໄວຂື້ນເພື່ອການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມສຳເລັດໄດ້ທັນທີໃນ1ວັນ:

  • ການວາງແຜນການຮັກສາແບບດິຈິຕອລ
  • ອຸປະກອນການນຳແນວທາງຝັງຮາກແຂ້ວທຽມທຳໃຫ້ທັນຕະແພດທຳງານໄດ້ແມ່ນຍຳຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ
  • CAD/DAM
  • ຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມດ້ວຍວັສດຸເຊຣາມິກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງແລະສວຍງາມ

ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຫລັງຈາກທີ່ຖອນແຂ້ວສຳເລັດໃນທັນທີແລະການໃສ່ຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມໃນທັນທີເປັນເທກນິກທີ່ໃຊ້ກັບການຮັກສາທັງຮາກແຂ້ວທຽມ1ເຫຼັມ, ການຮາກແຂ້ວທຽມຮວມກັບສະພານແຂ້ວ ຫລືການທຳຮາກແຂ້ວທຽມເພື່ອຊ່ວຍຍືດແຂ້ວປອມທັງປາກກໍ່ໄດ້

ຮາກແຂ້ວທຽມແທນແຂ້ວທຸກເຫຼັມໃນປາກ

ປະເພດຕ່າງໆຂອງການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ

ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມແຕກຕ່າງກັນໄປໃນລະຍະເວລາການຮັກສາແລະຂະບວນການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ແນະນຳຈະຂື້ນກັບແຕ່ລະກໍລະນີກ່ຽວກັບຄວາມຍາກງ່າຍ,ສະພາບກະດູກແລະການວາງຕຳແໜ່ງການວາງຮາກທຽມ

 

รากฟันเทียมราคาถูก

ປະເພດທີ1:ຮາກແຂ້ວທຽມທົ່ວໄປ

ຮາກແຂ້ວທົ່ວໄປຈະເປັມາຕະຖານແລະທັນຕະແພດທົ່ວໄປນຳແນະນຳການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃນຮູບແບບ ເມື່ອຖອນແຂ້ວໄປແລ້ວຈະປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັກສາບາດແຜ ຖອນແຂ້ວຢ່າງນ້ອຍເປັນເວລາ2ເດືອນຂື້ນໄປ ທັນຕະແພດເລີ່ມຂະບວນການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໃນ2ຂັ້ນຕອນເມື່ອທຳການຮັກສາ ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນທຳອິດຂະມີການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຈະປ່ອຍເຖິງໄວ້ປະມານ3ເດືອນເພື່ອລະຍະເວລາໃຫ້ກະດູກເຂົ້າມາປະສານກັບຮາກແຂ້ວທຽມກ່ອນ ຫລັງຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ຝັງສຳເລັດຕິດຢູ່ກັບກະດູກແລ້ວທັນຕະແພດຈະດຳເນິນການຕໍ່ດ້ວຍການຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມຕໍ່ໄປ

รากฟัน เทียม osstem ดี ไหม

ປະເພດທີ2:ຮາກແຂ້ວທຽມຫລັງຖອນແຂ້ວສຳເລັດໂດຍທັນທີ

ຮາກແຂ້ວທຽມຫລັງຖອນແຂ້ວສຳເລັດໂດຍທັນທີຫລືຮາກແຂ້ວທຽມສຳເລັດໃນ1ວັນຄືຮາກແຂ້ວທຽມຫລັງຖອນແຂ້ວສຳເລັດ ໂດຍທັນທີໂດຍໃຊ້ຈັງຫວະທີ່ທຳການຖອນແຂ້ວຫລືຜ່າແຂ້ວແລ້ວທຳການຝັງຮາກທຽມຕໍ່ຈາກນັ້ນທັນທີ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຮາກແຂ້ວທຽມແບບນີ້ຄືໄດ້ແຂ້ວໃຊ້ງານຢ່າງວ່ອງໄວຈະຫຼຸດການຜ່າຕັດແລະການບາດເຈັບ/ຄວາມເຂັບປວດນ້ອຍລົງການກຳໜົົດເວລາໃນການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການລິຄອຍໃນການຮັກສາເຫງືອກ/ກະດູກກ່ອນ ຂັ້ນຕອນນີ້ອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສູນເສຍກະດູກເນື່ອງຈາກໂພສຮາກແຂ້ວທຽມທີ່ຖຶກແທນທີ່ໃນທັນທີ

ຮາກແຂ້ວທຽມຫລັງການຖອນແຂ້ວສຳເລັດໂດຍທັນທີມີຂໍ້ຈຳກັດເຊັ່ນກັນ ທັນຕະແພດຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈວ່າກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍໃດເຖິງເໝາະສົມກັບວິທີການນີ້ ເພາະວິທີການນີ້ຕ້ອງບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອໃນທີ່ຈະຝັງຮາກແຂ້ວທຽມແລະຕ້ອງປະເມິນປະລິມານຂອງກະດູກຕ້ອງພຽງພໍຕໍ່ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ

รากฟันเทียม 29000

ປະເພດທີ 3 :ການຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມທັນທີຫລັງຝັງຮາກແຂ້ວທຽມສຳເລັດ

ການຄອບແຂ້ວທຽມແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມທັນທີຫລັງຝັງຮາກແຂ້ວທຽມສຳເລັດອາດຈະເປັນຄອບແຂ້ວແບບຊົ່ວຄາວຫລືຄອບແຂ້ວຖາວອນເລີຍແລ້ວແຕ່ກໍລະນີຫລືແມ່ນກະທັ່ງແຂ້ວປອມທີ່ໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມຊ່ວຍຍືດໃຫ້ແໜ່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຍິ້ມໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈໄວ

ທັນຕະແພດຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈກໍລະນີຜູ້ປ່ວຍລາຍໃດເຖິງຈະເໝາະສົມກັບວິທີການນີ້ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງໃດໆແລະຜູ້ປ່ວຍມີວິໃນຈະປະຕິບັດຕາມເຄັ່ງຄັດແລະສາມາດຮັບປະທານອາຫານທີ່ອ່ອນນຸ່ມໃນຊ່ວງທຳອິດແລະການຮັກສາສຸຂະພາບຊ່ອງປາກທີ່ດີ

 

ຮາກແຂ້ວທຽມແທນທີ່ແຂ້ວທຸກເຫຼັັມໃນປາກ

ສຳຫລັບເຄດທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມແທນທີ່ແຂ້ວທຸກເຫຼັມໃນປາກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການວາງແຜນຈາກທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຮາກແຂ້ວທຽມ ໃຊ້ອຸປະກອນຮ່ວມກັບເທກນິກແລະໃຊ້ເທກໂນໂລຍີລະດັບສູງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຊ້ງານໄດ້ຍາວນານ ແລະມີຄວາມປອດໄຟສູງສຸດ

รากฟัน เทียม all on 4 ราคา

Straumann ProArch

ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມເພິ່ມເຕິມ