ການສູນເສຍແຂ້ວ1ເຫຼັມ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມເປັນການຮັກສາເພື່ອທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍໄປ ການຮັກສາປະເພດນີ້ເປັນທາງເລືອກຂອງການທົດແທນແຂ້ວທີ່ຫາຍໄປເນື່ອງຈາກ :

  • ເປັນການຮັກສາທີ່ຖາວອນແລະມີອາຍຸການໃຊ້ງານລະຍະຍາວ
  • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນທຳມະຊາດຂະນະທີ່ບົດຄ້ຽວ
  • ທຳຄວາມສະອາດແລະດູແລງ່າຍ
  • ແກ້ໄຂປັນຫາຢ່າງຖາວອນ

ທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

ຄວາມຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳຮາກທຽມ

ຂັ້ນຕອນການຮັກສາທັນຕະກຳຮາກແຂ້ວທຽມ

รากฟันเทียม osstem

ຂັ້ນຕອນທີ1 ເອກຊະເລ ແລະ ວາງແຜນການຮັກສາ

ຂະບວນການຮັກສາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວາງແຜນການຮັກສາກ່ອນສະເໝີ ທັນຕະແພດທຳການປະເມິນຕຳແໜ່ງ ບໍລິເວນທີ່ຕ້ອງການຝັງຮາກທຽມ ແລະທຳການເອກຊະເລແບບດິຈິຕອລ (ພາໂຣນານິກເອກຊະເລ)ແລະເອກຊະເລ CTscan 3D

ເພື່ອວິນິໃສວາງແຜນການຮັກສາແລະພິຈາລະນາເລືອກປະເພດຂອງບົບຮາກທຽມໃຫ້ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ໃນບາງຄັ້ງທັນຕະແພດອາດຈະທຳການພິມປາກເພື່ອທຳແບບຈຳລອງແຂ້ວໄວ້ດ້ວຍ

ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນການຮັກສາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເນື່ອງຈາກທັນຕະແພດຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຖຶກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ ສຳຫລັບແຕ່ລະກໍລະນີເພື່ອຄວາມແມ່ນຍຳຂອງການຝັງຮາກທຽມແລະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກິດຂື້ນ

ທັນຕະແພດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບທາງການເລືອກປະໂຫຍດຈະໄດ້ຮັບຈາກການຮັກສາແລະຄວາມສ່ຽງຂອງຂັ້ນການຮັກສາ

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ

ຫລັງຈາກໄດ້ວາງແຜນການຮັກແລ້ວທັນຕະແພດຈະເລີ່ມທຳການຜ່າຕັດຝັງຮາກທຽມໃນຂັ້ນຕອນທີ1ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຈະໃຊ້ເວລາປະມານ30ນາທີເຖິງ1ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເຫຼັມ ການກຳໜົດເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດຝັງຮາກແຂ້ວທຽມນັ້ນຈະແຕກກັນອອກໄປຕາມຕຳແໜ່ງ ວິທີການແລະລະບົບຮາກແຂ້ວທຽມທັນຕະແພດເລືອກໃຊ້ການຝັງຮາກແຂ້ວທຽມມັກທຳຫັດຖະການພາຍໃຕ້ຢາຊາ ແລະທີ່ໂຮງໝໍຂອງເຮົາ ຜູ້ປ່ວຍສາມາດເລືອກທີ່ຈະທຳການຜ່າຕັດຝັງຮາກແຂ້ວທຽມໄດ້ ໂດຍວາງຢາສະລົບຫຼືການທຳຫັດຖະການພາຍໃຕ້ວິທີການກົດປະສາດອື່ນໆ

ໃນຕຳແໜ່ງທ່ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ ເຫງືອຈະຍິບແລະມີຝາຄອບຮາກທຽມເພື່ຶອປ້ອງກັນເສດອາຫານຕິດຢູ່ທີ່ບໍລຂອບຂອງຮາກແຂ້ວທຽມຫຼັງຈາກນັ້ນທັນຕະແພດຈະນັດກວດຕິດຕາມອາການໂດຍທົ່ວໄປຈະນັດປະມານ5ເຖິງ10ວັນຫຼັງຈາກທີ່ຝັງຮາກທຽມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

 

รากฟันเทียม dentium

ຂັ້ນຕອນທີ2 ຄອບເທິງຮາກແຂ້ວທຽມ

ຫຼັງຈາກທີ່ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຮາກແຂ້ວທຽມປະສານລວມກັບກະດູກປະມານ2ເຖິງ6ເດືອນຫຼືຫລາຍກວ່ານັ້ນເມື່ອຄົບກຳໜົດແລ້ວທັນຕະແພດຈະທຳການນັດ ເພື່ອຕິດຕາມອາການໂດຍຈະມີການຖ່າຍເອກຊະເລພາໂນຮາມິກເພື່ອກວດສອບວ່າຮາກທຽມໄດ້ປະສານລວມກັບກະດູກດີແລ້ວຫຼືບໍ່ຫາກຮາກທຽມປະສານລວມກັບກະດູກຢ່າງດີແລ້ວ ທັນຕະແພດຈະຖອດຝາຄອບທີ່ປ້ອງກັນເສດອາຫານອອກແລະຈະການພິມປາກຫລືສະແກນໃນຊ່ອງປາກເພື່ອທຳຕົວຍືດຮາກທຽມແລະຄອບແຂ້ວຕໍ່ໄປ

ທີ່BIDH ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຈຕະກຳແບບດິຈິທັລພາໃນອາຄານຂອງເຮົາເອງ

ທັນຕະແພດສາມາດກຳໜົດຮູບຮ່າງແລະລັກະຊະນະຂອງຕົວຍືດຮາກທຽມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພໍດີກັບລັກຊະນະການກັດ ການຄ້ຽວໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ

ທັນຕະແພດຈະທຳການເລືອກເສດສີຂອງແຂ້ວໂດຍປົກກະຕິທຽບກັບເສດສີຂອງແຂ້ວໃນບໍລິເວນໄກ້ຄຽງເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດຫລາຍທີ່ສຸດ

ຮູບຮ່າງຂອງຕົວຍືດແລະສີຂອງແຂ້ວທີ່ເລືອກຈະຖຶກສົ່ງໄປຍັງ

ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳຂອງ BIDH

ຄອບແຂ້ວແລະຕົວຍືດຖຶກຜະລິດຂື້ນໂດຍເຄື່ອງພິມລະບົບດຈິຕອລທີ່ຄວາມໄວຕອບສະໜອງຢູ່ທີ່24ຮອບ ຈຶ່ງທຳໃຫ້ທັນຕະແພດສາມາດນັດມາໃສ່ຄອບແຂ້ວເທິງຮາກທຽມໄດ້ໃນເວລາພຽງປະມານ3ວັນ

 

ກັບໄປດ້ານເທິງ ກັບໄປໜ້າຮາກແຂ້ວທຽມ