ການຟອກສີແຂ້ວ

ການຟອກສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວສະວ່າງຂື້ນແລະການປ່ຽນສີແຂ້ວຫຼືຄາບ ທັນຕະແພດຈະທຳການປະເມິນກ່ອນເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າການຟອກສີແຂ້ວນັ້ນເຫມາະສົມກັບທ່ານຫຼືບໍ່

ການເລືອກິທີການຟອກສີແຂ້ວ ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ:

 1. ການຟອກສີຂ້ວໃນຄລິນິກ : ທຳດ້ວຍທັນຕະແພດທີ່ຄລິນິກທັນຕະກຳ
 2. ການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ : ທຳດ້ວຍນຳຊຸດຟອກສີແຂ້ວກັບໄປທຳທີ່ບ້ານພາຍໃຕ້ຄຳແນະນຳຂອງທັນຕະແພດ

ການຟອກສີແຂ້ວຄວນດຳເນີນການໂດຍທັນຕະແພດຫຼືຜູ້ຊຽວຊານດ້ນທັນຕະກຳທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ກຳຫນົດໂດຍທັນຕະແພດເທົ່ານັ້ນ

ສູນທັນຕະກຳຄວາມງາມຂອງBIDHລະົບທີ່ເລືອກນັ້ນໄດ້ຮັບເລືອກຕາມ:

 • ປະວັດຄວາມສຳເລັດ
 • ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດແລະລົງທະບຽນ
 • ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄຟແລະມີຄຸນນະພາບ

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ຄວາມຊຽວຊານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ປະເພດຂອງການຟອກສີແຂ້ວ

1. ການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກ

ການຟອກແຂ້ວຂາວໃນສຳນັກງານເປັນການຮັກສາທີ່ປອດໄຟແລະວ່ອງໃວພຽງ1ຊົ່ວໂມງກັບທັນຕະແພດ

ປະໂຫຍດຂອງການຟອກສີແຂ້ວໃນສຳນັກງານໂດຍທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານທີ່ຄບິນິກທັນຕະກຳ:

 • ມີການກວດສອບແຂ້ວຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຫມາະສຳຫລັບການຟອກສີແຂ້ວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນທາງກົງກນຂ້າມໂດຍທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານ
 • ຜົນລັບທີ່ວ່ອງໃວແລະທັນທີຫລັງການຮັກສາ
 • ຄວາມຜ່ອນຄາຍໃນການເຂົ້າຮັບການຮັກສາທີ່ຄບິນິກທັນຕະກຳ

ແບຣນຍອດນິຍົມທີ່ສູນທັນຕະກຳເຄື່ອສຳອາງຂອງເຮົາ:

 • Zoom WhiteSpeed by Philips (USA)
 • Pola by SDI (Australia)

2. ການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

ອີກທາງເລືອຫນຶ່ງໃນການຟອກສີແຂ້ວໃນສຳນັກງານຄືຊຸດຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານ

ປະໂຫຍດຂອງຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ:

 • ທຳໄດ້ທີ່ບານຂອງທ່ານ
 • ສາມາດໃຊ້ຊຸດຟອກສີແຂ້ວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ

ຄລິນິກທັນຕະກຳຂອງເົຮາມີການຟອກສີແຂ້ວແບບກຳຫນົດເອງພ້ອມຊຸດຟອກສີແຂ້ວຂາວກັບບ້ານເລືອຜະລິດຕະພັນຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ຄລິນິກທັຍຕະກຳຂອງເຮົາເພື່ອກວດສອບສິດທິການໃຊ້ງານເພື່ອຄວາມປອດໄຟສຳຫລັບການໃຊ້ງານ

 

ກັບໄປດ້ານເທິງ

ຂັ້ນຕອນການຟອກສີແຂ້ວໃນຄລິນິກ

ระดับสีของฟัน

ການປຽບທຽບເສດສີແຂ້ວກ່ອນ

ถาดฟอกสีฟัน

ການປ້ອງກັນເຫງືອກ

เจลฟอกฟันขาว

ໃຊ້ເຈນສີແຂ້ວບົນໃບຫນ້າຂອງຜິວແຂ້ວ

เจลฟอกฟันขาว รีวิว

ໃຊ້ງານແສງເລເຊີ້ຊ່ວຍເຫຼັ່ງການຟອກສີ

1. ການວາງແຜນການຮກສາແລະການກວດວິນິໃສ

ການວິນິໃສກ່ອນການຟອກສີແຂ້ວນັ້ນຂື້ນຢູ່ກບປະວັດທັນຕະກຳ,ປັັນຫາສຸຂະພາບໃນຊ່ອງປາກແລະອາການເຄັດແຂ້ວ ຫາກທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກິດອາການເຄດແຂ້ວຄວນແຈ້ງໃຫ້ທັນຕະແພດຮັບຮູ້ເພື່ອຄວາມລະມັດລະວັງຫຼືແນະນຳຕົວເລືອກການຟອກສີແຂ້ວອື່ນໆ ເຊັ່ນຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

2. ຂັ້ນຕອນການທຽບສີແລ້ວກ່ອນທຳການຟອກສີແຂ້ວ

ກ່ອນການຮັກສາທັນຕະແພດຈະທຽບສີແຂ້ວຕາມເສດຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວແລະໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຫງືອກແລະຊິ້ນເຫຍືອອ່ອນໆບໍລິເວນຮອບໆແຂ້ວລວມເຖິງແວ່ນຕາປ້ອງກັນແລະຜ້າກັນເປື້ອນບົນໃບຫນ້າໃນລະຫວ່າງການຮັກສາກ່ອນທຳການຟອກສີແຂ້ວ

3. ຂັ້ນຕອນການປ້ອງກັນເຫງືອກແລະບໍລິເວນຮອບໆ

ທັນຕະແພດຈະໃຊ້ຜ້າກອດແລະທາຢາເພື່ອປ້ອງກັນເຫງືອກແລະເຫຍື່ອອ່ນໆບໍລິເວນຮອບໆກ່ອນທຳການຟອກສີແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກິດການລະຄາຍເຄືອງ

4. ຂັ້ນຕອນການປ້າຍນ້ຳຟາຟອກສີແຂ້ວ

ທັນຕະແພດຈະການເຈນຟອກສີແຂ້ວລົງບົນຜິວຫນ້າແລະຖິ້ມລະຍະເວລາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຢາສາມາດທຳງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່

5. ຂັ້ນຕອນການສາຍແສງເພື່ອກະຕຸ້ນການທຳງານຂອງເຈນຟອກສີແຂ້ວ

ແສງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຢາຟອກສີແຂ້ວສາມາດທຳງານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໃວແລະມີປະສິດຕິພາບຫລາຍຍິ່ງຂື້ນ ໃນແຕ່ລະຮອບຂອງການຟອກສີແຂ້ວຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນເຕືອນນັບຖ່ອຍຫລັງຕະຫລອດເວລາໃນລະຫວ່າງການຮັກສາ ທັນຕະແພດຈະຖິ້ມລະຍະເວລາມນແຕ່ລະຮອບເພື່ອໃຫ້ຢາສາມາດທຳງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່

6. ລົບເຈນຟອກສີແຂ້ວ

ຫລັງຈາກຮອບບສຸດທ້າຍຂອງການຮັກສາສິ້ນສຸດທັນຕະແພດຈະທຳການເຊັກເຈນຟອກສີແຂ້ວແລະນ້ຳທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັເຫງືອກອອກແລະທຳຄວາມສະອາດຜິວແຂ້ວດ້ວຍກອດຊຸບນ້ຳ

7.ຂັ້ນຕອນການປຽບທຽບສີແຂ້ວກ່ອນ-ຫລັງການຮັກສາ

ທັນຕະແພດຈະທຳການປຽບທຽບຜົນລັບກ່ອນແລະຫລັງຟອກສີແຂ້ວໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າມາຮັບບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ນຮັບບໍລິການເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຫາກມີອາການເຄັດແຂ້ວຫລັງຈາກການຟອກສີແຂ້ວ ທັນຕະແພດຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການດູແລຫລັງການຟອກສີແຂ້ວເພື່ອໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ

 

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມໃນການຟອກສີແຂ້ວ

ຂັ້ນຕອນການຮັບຊຸດຟອກສີແບບທຳເອງທີ່ບ້ານ

แผนการรักษา

ວາງແຜນການຮັກສາ

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ພິມຖາດຟອກສີແຂ້ວ

ฟอกฟันขาวที่บ้าน

ໃຊ້ຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

1. ການວາງແຜນການຮັກສາແລະການວິນິໃສ

ການຟອກແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານອາດຈະເປັນທາງເລືອກໃນການຟອກສີແຂ້ວເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ຮັບບໍລິການ ອາດຈະຊຸດຟອກສີແຂ້ວຂາວທີ່ບ້ານຫລັງຈາກການຮັກສາໃນຄລິນິກທັນຕະກຳເພື່ອຮັກສາຫຼືເພື່ອໄດ້ຜົນລັບທີ່ດີທີ່ີສຸດ ທັນຕະແພດຈະວິນິໃສຕາມຄວາມເຫມາະສົມໂດຍພິຈາລະນາຈາກປະວັດທາງທັນຕະກຳແລະມີການກຳຫນົດຄວາມເຂ່ມຂົ່ນຂອງເຈນຟອກສີແຂ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ

2. ການພິຖາດຟອກສີແຂ້ວก

ທັນຕະແພດຈະທຳການກວດສະພາບແຂ້ວແລະທຳການພິມປາກເພື່ອທຳຖາດຟອກສີແຂ້ວທີ່ມີຂະຫນາດສະເພາະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້າທີ່ວາງຂາຍທົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫລາດທີ່ມີຂະຫນາດດຽວ ຖາດແຂ້ວສະເພາະບຸກຄົນຈາກຄລິນິກທັນຕະກຳຂອງເຮົາຈະຖຶກອອກແບບແລະພິມຂື້ນເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ມີຂະຫນາດທີ່ພໍດີກັບຊ່ອງປາກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນແລະເພື່ອຄວາມປອດໄຟທີ່ເພິ່ມຂື້ນ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາໃນການພິມຖາດຟອກສີແຂ້ວ2ຊົ່ວໂມງຫຼືໃນນັດຖັດໄປ

3. ການໃຊ້ຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

ທັນຕະແພດຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳກຽວກັບວິທີການໃຊ້ເຈນຟອກສີຂ້ວແລະຖາດ ໃຊ້ນ້ຳຢາບ້ວນປາກທີ່ບ້ານແລະໃຊ້ເຈນເປັນປະຈຳຕາມລະຍະເວລາທີ່ກຳຫນົດໄວ້ໃນຊ່ອງປາກ1ເຖິງ4ສັບດາຫຼືຈົນກວ່າບໍ່ມີສີເພິ່ມຂື້ນອີກ ຂື້ນຢູ່ຄວາມເຂັ່ມຂົ່ນຂອງການຟອກສີແຂ້ວແລະຍີ້ຫໍ້ຂອງເຈນ

ເຈນຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານມັກຕະເກັບໄວ້ທີ່เ 2 ° C – 10 ° C (36 ° Fແລະ 50 ° F)ອຸນຫະພູມການທີ່ສູງກວ່າ 10 ° C (50 ° F) ຈະທຳໃຫ້ອາຍຸການເກັບຫຼຸດລົງ ໂປຣດທຳຕາມຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄລິນິກທັນຕະກຳຂອງທ່ານຫຼືຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານທ່ານ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມໃນການຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ

ຄຳແນະນຳແລະການດູແລຫລັງຈາກຟອກສີແຂ້ວ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບສູງສຸດແລະຮັກສາແຂ້ວໃຫ້ຄຳແນະນຳຫລັງການຮັກສາຫລັງການຟອກສີແຂ້ວ:

 • ຫຼີກລ້ຽງການດືມກາເຟ ,ຊາ, ວາຍແດງ
 • ຫຼີກລ້ຽງການສູບຢາເປັນເວລາ2ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່າການຄົງທີ່ຂອງສີແຂ້ວ
 • ທຳຄວາມສະອາດແລະຖູແຂ້ວຕາມປົກກະຕິຮັກສຸກະພາບອານາໄມຊ່ອງປາກ
 • ຮັກສາຄວາມຂາວຂອງແຂ້ວດ້ວຍຊຸດຟອກສີແຂ້ວທີ່ບ້ານ(ຫາກເລືອກໃຊ້)
ກັບໄປດ້ານເທິງ ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມກ່ຽວກັບທັນຕະກຳຄວາມງາມ