ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ(DSD)

ໂຮງໝໍ ฺBIDHມີການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອລ (DSD) ສຳຫລັບການຮັກສາທາງທັນຕະກຳອອກແບບຮອຍຍິ້ມໂດຍໂດຍໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອລ

ການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລຄືຫຍັງ?

Digital Smile Design (DSD)ເປັນແນວຄິດການຮັກສາເພື່ອຄວາມງາມທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືດິຈິຕອລເປັນຊອບແວຣ໌ທາງຄອມພິວເຕີ້ພາຍແລະວີດີໂອໃນການວາງແຜນແລະສ້າງວີເນຍຫລືຮອຍຍິ້ມໃນແບບຂອງທ່ານ ຜູ້ຊຽວຊານ DSDໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນເພື່ອວາງແຜນໂປຣໄຟລ໌ໃບໜ້າແລະຄວາມຕ້ອງການທາງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງທ່ານ ວີເນຍແລະຄອບແຂ້ວຈະຖຶກປັບແຕ່ງດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອລແລະສ້າງຂື້ນເພື່ອຜົນການຮັກສາຫລັງການຮັກສາທີ່ຄາດໄວ້ຫລ່ວງໜ້າຕາມທີ່ຈຳລອງໄວ້ໂດຍ DSD

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ

 • DSD ໃຊ້ການຖ່າຍພາຍດິຈິຕອລເຕັມຮູບແລະຊອບແວຣ໌ຂັັ້ນສູງສຳຫລັບການວາງແຜນການຮັກສາເພື່ອວິນິໃສປັນຫາກ່ຽວກັບສ່ວນປະກອບໂຄງສ້າງພາຍໃນປາກແລະກາມ
 • ແລະໃຫ້ການຄາດການຜົນລັບແລະຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ດີຂື້ນ
 • ສາມາດເບິ່ງຜົນການຮັກສາຫລັງການຜ່າຕັດດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຈາກວັສດຸແລະການສະແດງພາບ
 • ໃຫ້ປັບປຸງດ້ວຍພາບຖ່າຍແລະວີດີໂອເພື່ອອອກແບບຮອຍິ້ມແລະໃບໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອ
 • ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງກາານທາງທັນຕະກຳທີ່ເປັນເອກລັກຂອງຜູ້ປ່ວຍແລະຕ້ອງການຕໍ່

ບຸກຄົນແລະສຳຫລັບແນວຄິດ DSDແນວຄິດການໃຫ້ການຮັກສາສຳຫັບການວິເຄາະເພິ່ມເຕິມແລະການໃຊ້ເທກໂນໂລຍີດິຈິຕອລເພື່ອໃນການປັບປຸງຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານຢ່າງຊັດເຈນລວມໄປເຖິງໃນການວາງແຜນອອກແບບໃນຮອຍຍິ້ມຂອງທ່າສນ

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

ຄວາມຊຽວຊານທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ

Digital Smile Design (DSD) Studio

Digital Smile Design

ທີ່ສະຕູດິໂອ DSDຂອງເຮົາທີ່ໂຮງໝໍສະເພາະທາງຄວາໃງາມທາງທັນຕະກຳBIDH ມີຜູ້ຊຽວຊານ DSDທີ່ຈະວິເຄາະສັດສ່ວນທັນຕະກຳແລະໃບໜ້າຂອງທ່ານ ວີດີໂອດິຈິທັລທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມີການຖ່າຍພາບເພື່ອກວດສອບລະຫວ່າງຮິມປາກແລພເຫງືອກແລະແຂ້ວຂອງທ່ານ ທັນຕະແພດຈະອອກແບບຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານດ້ວຍທຸກຂັ້ນຕອນ

ໂຮງໝໍທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມ BIDHໃຊ້ທັນຕະກຳດິຈິທັລສຳຫລັບງານທັນຕຕະກຳເພື່ອຄວາມງາມລວມເຖິງການເຄືອບຜິວດ້ວຍພໍເລນ , ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກແລະການດັດແຂ້ວແບບດັດແຂ້ວ ທາງໂຮງໝໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາມີຫ້ອງທັນຕະກຳດິຈິຕອລພາຍໃນໂຮງໝໍສຳຫລັບງານພໍເລນແລະຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກ :

ທັນຕະກຳດິຈິທັລ ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳ

ຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳຄວາມງາມດ້ວຍລະບົບ DSD

ມີຄຸນສົມບັດ DSD 3 ລະດັບສຳຫລັບທັນຕະແພດ:

 • ສະມາຊິກ
 • DSD Master
 • ຜູ້ຊຽວຊານໃນລະບົບ DSD

ທັນຕະແພດທີ່ຜ່່ານການຝຶກອົບຮົມDSD ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງສາມາດເປັນສະມາຊິກDSD ໄດ້ສະມາຄົມຂອງທັນຕະແພດສະມາຊິກ DSDເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດພາກປະຕິບັດທີ່ເປິດສອນທົ່ວໂລກຫລື ຫລືຫລັກສູດຜູ້ສອນ  DSD ຢ່າງເປັນທາງການແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບລະບຽບວິທີDSD

ຜູ້ຊຽວຊານຂອງDSD ຄືທັນຕະແພດທີ່ນຳເໜີແລະສະແດງການປະຍຸກໃຊ້ແນວຄິດຂອງDSD ໄດ້ສຳເລັດ ສະມາຄົມDSD ກວດສອບກໍລະນີຜູ້ຊຽວຊານDSD ກ່ອນທີ່ຈະຮັບຮອງວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳໜົດສະເພາະທັງໝົດພາຍໃນລະບຽບວິທີDSD

ມີທັນຕະແພດພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ເປັນຜູ້ສອນDSD ກັບຜູ້ຊຽວຊານກທຸກດ້ານຂອງ DSD ແລະມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ເຊິງເລິກກ່ຽວກັບແນວ DSD ອາຈານຜູ້ສອນDSD ທີ່ໃຊ້ວິທີການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລໃນການທຳງານທາງໂຮງໝໍທຸກວັນດ້ວຍການມີລະບົບທີ່ຍອດຢຽມແລະທັກສະການສຶກສາ

ທີ່ BIDH ທັນຕະແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຄວາມງາມປະຈຳຂອງເຮົາເປັນອາຈານສອນ DSDທີ່ມີຄຸນສົມບັດພິເສດໃນສາຂາທັນຕະກຳຄວາມງາໃນຖານະຜູ້ຊຽວຊານສະເພາະດ້ານທີ່ຜ້່ານການຮັບຮອງຈາກຄະນະກຳມະການອາເມຣິກັນສອງຄົນ 

ເທກໂນໂລຍີຂອງການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລ

Digital Smile Design (DSD)
ออกแบบฟันหน้า

ເທກໂນລໂຍີທີ່ໃຊ້ໃນແນວຄິດການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລແລະທັນຕະກຳດິຈິຕອລລວມເຖິງຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍທັນຕະກຳທາງຄວາມງາມທາງທັນຕະກຳ BIDHລວມເຖິງ:

 1. Digital Smile Studio : ສຳຫລັບພາບຖ່າຍແລະວີດີໂອຄຸນນະພາບສູງ
 2. Digitalized Models : ມີການສະແດງຜົນເພື່ອສ້າງຮູບແບບການສຶກສາແລະສະແກນແບບດິຈິທັລຫລືສະແກນໂດຍກົງດ້ວຍເຄື່ອງສະແກນໃນຊ່ອງປາກ ສິ່ງນີ້ຈະທຳໃຫ້ເຫັນພາບ3ມິຕິຂອງທ່ານໂດຍຜູ້ຊຽວຊານDSD ຂອງທີ່ໂຮງໝໍ
 3. CBCT Scan : ສຳຫລັບການທຳຮາແຂ້ວທຽມຫລືກໍລະນີດັດແຂ້ເວໂດຍສະເພາະ

ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຜູ້ຊຽວຊານ DSD ໃຊ້ເຄື່ອງມືການວາງແຜນ DSD ອອນລາຍ:

 1. ການຈຳລອງDSDສ້າງແຮງບັນດານໃຈ
 2. ການຜ່າຕັດຕາມແຜນ

ເມື່ອລວມເຂົ້າກັບໂປຣໂຕຄອນຖ່າຍພາບວີດີໂອ ຫລືແນວທາງການຜ່າຕັດທີ່ມີການຊີ້ນຳສຳຫລັບການຜ່າຕັດໂຄ້ງຢ່າງສົມບູນແບບກັບຮອຍຍິ້ມຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການວາງແຜນອອກແບບແລະສ້າງຂື້ນດ້ວຍລະບົບບດິຈິຕອລຜົນລັບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະທາງເທກໂນໂລຍີແລະທາງເທກນິກຂັ້ນສູງໂດຍຜູ້ຊຽວຊານ DSDຂອງທ່ານລວມເຖິງສ້າງເທກນິກທັນຕະກຳຫ້ອງປະຕິບັດການຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງວັສດຸແລະຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້

ຫ້ອງປະຕິບັດການດິຕິທັລ
ກັບໄປດ້ານເທິງ ທັນຕະກຳຕົກແຕ່ງເພື່ອຄວາມງາມ

ປຶກສາຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການອອກແບບຮອຍຍິ້ມດິຈິຕອລຂອງເຮົາ(DSD)

ສູນຜູ້ຊຽວຊານທັນຕະກຳເຄື່ອງສຳອາງ BIDH