ຄ່າບໍລິການທັນຕະກຳຕ່າງໆ ໂຮງຫມໍແຂ້ວສຸຂຸມວິດ 2

ລາຄາມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອບແຝງ

ໂດຍລາຄາ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໂຮງຫມໍທັນຕະກຳກຸງເທບ BIDHສຸຂຸມວິດ ຊອຍ2 ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານແລະໂປ່ງໃສບໍ່ມີພານສີມູນລະຄ່າເພິ່ມຫລືຄ່າທຳນຽມບັດເຄດິດ

ເພື່ອຮັກສາລະດັບການຂ່າເຊື້ອຕາມມາດຖານ Hospital Standards ຊຶ່ງລວມເຖິງລະດັບຂອງການກວດສອບການຂ່າເຊ ື້ອແລະພາຍາບານໃນຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນເພື່ອຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍ ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາມີຄ່າການຂ່າເຊື້ອແລະການພະຍາບານ 200-300 ບາດຕໍ່ຄັ້ງ

ແພັກເກັດພິເສດທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳກຸງເທບ ອິນເຕີເນຊັ່ນນອລ(BIDH)

promotion promotion
kids dental package
promotion veneers
promotion zoom whitening
promotion invisalign
promotion dental crowns
promotion dental implants
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep
teeth cleaning sedation
teeth extract IV moderate
wisdom teeth IV deep

ຄ່າບໍລິການທັນຕະກຳທີ່BIDH

Veneers Prices

ການຮັກສາ

ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ (USD)
No. of Visits
Duration (Days)

Teeth Whitening

ຟອກສີແຂ້ວດ້ວຍ Zoom!™

ຄົນ

9,900
(Promotion)

283

1

1

Home Tooth Bleaching

unit

6,000

171

1

1

Crowns

Porcelain fused to standard alloy

ເຫຼັມ

12,000 – 14,000

343 – 400

2 – 3

3 – 7

Porcelain fused to palladium

ເຫຼັມ

20,000 – 22,000

571 – 629

2 – 3

3 – 7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງຊິ້ນ IPS e.Max

  ເຫຼັມ

19,900
(from 22,000)

569

2 – 3

3 -7

ຄອບແຂ້ວເຊຣາມິກທັ້ງຊິ້ນ Zirconia

ເຫຼັມ

22,000

629

2 – 3

3 – 7

Veneers

ເຄືອບຜິວແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸສີຄືແຂ້ວ (ເຣຊິນ)

ເຫຼັມ

6,500

186

1 – 2

1 – 5

ເຄືອບຜິວແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸສີຄືແຂ້ວ Exaclear Composite Veneer (1-5 teeth)

ເຫຼັມ

8,500
(Promotion)

243

1 – 2

1 – 5

ເຄືອບຜິວແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸສີຄືແຂ້ວ Exaclear Composite Veneer (>6 teeth)

ເຫຼັມ

7,500
(Promotion)

213

1 – 2

1 – 5

ເຄືອບແຂ້ວສີຄືແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸເຊຣາມິກ Porcelain Veneer : IPS eMax (1-5 teeth)

ເຫຼັມ

18,000
(from 20,000)

514

2 – 3

3 – 7

ເຄືອບແຂ້ວສີຄືແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸເຊຣາມິກ Porcelain Veneer : IPS eMax (>6 teeth)

ເຫຼັມ

17,000
(from 20,000)

486

2 – 3

3 – 7

ເຄືອບແຂ້ວສີຄືແຂ້ວດ້ວຍວັສດຸເຊຣາມິກ Porcelain Veneer :  Premium Super-thin Veneers

ເຫຼັມ

18,000 – 19,000
(from 22,000)

514 – 543

2 – 3

3 – 7

Dental Implants Prices
ການຮັກສາ
ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
Dental Implant
ຄ່າຮັກສາ (THB)
Implant Crown
ຄ່າຮັກສາ(USD)
Dental Implant
ຄ່າຮັກສາ(USD)
Implant Crown
No. of Visit(s)

ຄ່າປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມ(ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ລວມຮາກທຽມແລະຄອບແຂ້ວເທິງຮາກແຂ້ວທຽມແລ້ວ)

Digital Surgical Guide

คน

10,000

286

ຮາກແຂ້ວໄທເທນຽມTitanium- Standard Surface

P-I Brånemark

ຮາກທຽມ

30,000
(from 45,000)

25,000
(from 30,000)

857

715

2-4

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມSIC

ຮາກທຽມ

40,000
(from 50,000)

25,000
(from 30,000)

1,143

715

2-4

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມStraumann 

ຮາກທຽມ

55,000
(from 60,000)

30,000

1,572

857

2-4

ຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມTitanium Roxolid Implants (Advance titanium & Zirconia ceramic implant system)

ປູກຮາກແຂ້ວທຽມໄທເທນຽມStraumann Roxolid SLA

ຮາກທຽມ

60,000
(from 70,000)

30,000

1,715

857

2-4

Roxolid Implants – Active Surface (Active Osseointegration Suface for faster healing and added stability)

Straumann Roxolid SLActive

ຮາກທຽມ

2-4

ການຮັກສາ
ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ(USD)
No. of Visit(s)

Full Jaw Dental Implants

Implant Dentures

jaw

Implant Fixed Bridges

jaw

All-on-4 / ProArch

jaw

Orthodonti Braces Prices
ການຮັກສາ
ຕໍ່
ຄ່າຮັກສາ (THB)
ຄ່າຮັກສາ (USD)

ດັດແຂ້ວແບບໂລຫະ

70,000 – 80,000

2,000 – 2,286

ການດັດແຂ້ວແບບດັດເຊຣາມິກສີຄືແຂ້ວ

80,000 – 90,000

2,286 – 2,571

ການດັດແຂ້ວເຄື່ອງSelf-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

85,000-95,000

2,428 – 2,714

Fixed Braces – Self-ligating Clear Braces (3M Clarity)

90,000-100,000

2,571 – 2,857

Fixed Braces – Lingual Bruis

250,000

7,143

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign Go

79,900

2,283

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign Essential (20 trays)

95,000

2,714

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign express ( 7 trays)

90,000

2,571

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign Lite( 14 trays)

145,000

4,143

ການດັດແຊ້ວແບບບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມື Invisalign (Moderrate)(<26 trays)

170,000
(promotion easy installments)

4,857

ການດັດແຂ້ວແບບໃສບໍ່ເຫັນເຄື່ອງມືInvisalign (Comprehensive) (>26 trays)

185,000

5,286

retainer (1 jaw)

plate

4,000

114

Vivera

1 pair

10,000
(from 12,000)

286

ສິດທິພິເສດສຳຫລັບຜູ້ໃຊ້ບັດร

Muang Thai Friends Club BIDH Dental
kasikornbank bidc dental
Krungsricard BIDH Dental Hospital
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC

Accepted Credit Cards

Accepted Credit Cards

ລາຄາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທັນຕະກຳຂ້າງຕົ້ນມີຜົນເຖິງວັນທີ 31st July 2024. ແລະອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ

ກອບເວລາຂອງການຢູ່ເພື່ອການຮັກສາ

ລະຍະເວລາໃນການເຂົ້າຮັບການຮັກສາທາງທັນຕະກຳແລະການພັກຟື້ນແບບເຕັມວັນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະກໍລະນີ ເວລາທີ່ຕ້ອງຢູ່ ທີ່ແນະນຳເພິ່ມເຕິມ ອາດເຈະເພິ່ມຂື້ນຕາມຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງເຄດ

ສຳຫລັບການຊີແຈງຫລືໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຈະເປັນລາຍບຸກຄົນໃນແບບແຜນການຮັກສາຂອງຄົນໄຂ້

ສອບຖາມລະຍະເວລາການຮັກສາ ການຮັບການຮັກສາທາງທັນຕະກຳ