ການຂ່າເໍຊື້ອໂລກແລະເຄື່ອງມືທັນຕະກຳ

ການຂ່າເຊື້ຶອໂລກ

ການຂ່າເຊື້ອອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການທີ່ທຳລາຍຫລືກຳຈັດຊີວີດຈຸລິນໍີທຸກຮູບແບບ ການຂ່າເຊື້ອໂລກອະທິບາຍຂະບວນການທີ່ກຳຈັດຈຸລິນຊີທຳໃຫ້ເກີດໂລກຈຳນວນຫລາຍຫລືຫມົດ ປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດຕິພາບຂອງການຂ່າເຊື້ອໂລກ ໄດ້ແກ່ ການທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນທັນຕະແພດອຸນນະພູມແລະຄ່າpHຂອງຂະບວນການຂ່າເຊື້ອ ວິທີການຂ່າເຊື້ອແລະຂະບວນການຕິດເຊື້ອ ຊຶ່ງຂັ້ນຕອນສຳຄັນນັ້ນໄດ້ຮອງການຄູ້ມຄອງແລະມີການກວດສອບທຸກວັນທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາກັບເຮົາ
 ໂ ພະແນກຈ່າຍກາງວັສດຸປອດເຊື້ອ(CSSD)

1. ນະໂຍບາຍແລະການຄວບຄຸມການຂ່າເຊື້ອໂລກ
2.ພະແນກຈ່າຍກາງວັສດຸປອດເຊື້ອ(CSSD)
3.ການທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນການແພດ
4.ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳCSSD
5.ການກວດສອບແລະການບັນລຸພັນຂອງເຄື່ອງມືແພດ
6.ການກະຈາຍແລະການເກັບຮັກສາທີ່ຜ່ານການຂ່າເຊື້ອ
7.ການກວດສອບແລະຂະບວນການຂ່າເຊື້ອໂລກ
8. ລະບົບກວດສອບຕົວບົ່ງທາງຊີວະພາບ
9. ຫ້ອງທັນຕະກຳທີ່ສະອາດແລະຖຶກສຸຂະອານາໄມ
10.ລະບົບດູດອາກາດຖ່າຍເທແຮງສູງ

1. ນະໂຍບາຍແລະການຄວບຄຸມການຂ່າເຊື້ອໂລກ

ອອກແບບແລະສ້າງຕັ້ງແຕ່ເລິ່ມຕົ້ນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳປະເທດໄທໄດ້ຮັບການຈັດຂື້ນດ້ວຍ
ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມຊະບວນການຂ່າເຊື້ອຂອງAmerican Joint Comission International (JCI)

ມາດຕະຖານ JCI ຢູ່ບົນພື້ນຖານຫລັກການທາງວິທີຍາສາດທີ່ກຳຫນົດຂື້ນໂດຍມີມາດຕະຖານດ້ວຍຄວາມສະອາດຂອງໂຮງຫມໍແລະເທກນິກການຂ່າເຊື້ອໂດຍອົງກອນຊຶ່ງລວມເຖິງ

 • ມາດຕະຖານຂອງອາເມຣິກາໂດຍສູນໂລກ(CDC)
 • ອົງກອນອະນາໄມໂລກ(WHO)
 • ສະມາຄົມທັນຕະກຳອາເມຣິກັນ(ADA)
 • ສະມາຄົມຜູ້ຊຽວຊານດ້ານການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອແລະລະບາດວິດທະຍາ(APIC)
 • ສະມາຄົມພະຍາບານວິຊາຊີບ(AORN)
 • ສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຄື່ອງມືແພດ(AAMI)
 • ອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະຣັດອາເມຣິກາ(FDA)

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາຜ່ານແລະເຫນື່ອກວ່າມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໃນປະເທດໄທດ້ວຍຂັ້ຮຕອນທີ່ເຫນືອກວ່າຂໍ້ກຳຫນົດ ເນື້ອງຄວາມປອດໄຟຂອງຜູ້ປ່ວຍເປັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງເຮົາ
ມີການກຳຫນົດນະໂຍບາຍລະການຄວບຄຸມການຂ່າເຊື້ອເພື່ອໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດແລະປອດເຊື້ອສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍທຸກລາຍໃນທຸກຄັ້ງແລະເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດແລະປອດໄຟຢ່າງລະອຽດທີ່ທຳໃນໍີວີດປະຈຳວັນລວມເຖິງ

 • ນ້ຳທີ່ກອງດ້ວຍອຸນຕຣ້າໄວໂອເລດແລະໂອໂຊນ
 • ລາຍການຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້
 • ການປະຕິບັດສຸຊະອານາໄມຂອງມື
 • ຊຸດປ້ອງກັນ
 • ການຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປແລະຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ
ກັບຄືນດ້ານເທິງ

2.ພະແນກຈ່າຍກາງວັສດຸປອດເຊື້ອ(CSSD)

ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳBIDHໃຊ້ແນວທາງສາກົນໃນການຂ່າເຊື້ອທີ່ນຳສະເຫນີຄຳແນະນຳຈາກພື້ນຖານກ່ຽວກັບວີທີການຕ້ອງການສຳຫລັບການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳທີ່ໂຮງທັນຕະກຳBIDHການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງເທກໂນໂລຍີທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການອອກແບບແລະວີທີການທີ່ສະອາດແລະປອດເຊື້ອ

ໃນການຂ່າເຊື້ອນັ້ນມາດຕະຖານຂອງເຮົາຈະເຫນືືອກວ່າຂອງຄົນໄທທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳໃນປະເທດໄທ ເຮົາໃຊ້ວັສດຸບໍ່ຂັດແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວເພື່ອປົກປ້ອງເຄື່ຶອງມືທັນຕະກຳທີ່ຜ່ານການຂ່າເຊື້ອງຂອງເຮົາ ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແບດທີເຣຍຫລາຍກວ່າຂັດແບບເດິມທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຄລີນິກທັນຕະກຳແລະໂຮງຫມໍທົ່ວໄປ

 

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

3.ການທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນການແພດ

ເຄື່ອງມືທັນຕະກຳທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາຜ່ານການກວດສອບຫລາຍຮອບເພື່ອຄວາມປອດໄຟໂດຍລວມແລະການຂ່າເຊື້ອໂດຍລວມ ເຄື່ອງມືທັນຕະກຳຈະຖຶໄຂມັນແລະເມືອກໂພລີກແຊຣ໌ໃນສານທີ່ທຳຄວາມສະອາດເອນໃຊ້ຫລາຍໆ ອັນເພື່ອຄວາມສະອາດກ່ອນຂ່າເຊື້ອ ເອນໄຊຫຍ່ອຍສານຄັດຫລັ່ງຂອງມະນຸດທັງຫມົດລວມເຖິງເລືອດ ນ້ຳລາຍ ໂປຣຕີນ ຄາໂບໄຮເດດ ແລະເມືອກໂພລີແຊກຄາໄຣທີ່ມີແບດຊີເຣຍແລະໄວລັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫລັງຈາກນັ້ນເຄື່ອງມືຈະຖຶກວາງໄວ້ໃນເຄືອງອັນຕຣາໂຊນິກເພື່ອຄວາມສະອາດແລະກຳຈັດສິ່ງເປີ້ເປື້ອນນ້ອຍໆຫລືມອງບໍ່ເຫັນຕິດຢູ່ໃນມຸມຫລືກຽວຂອງເຄື່ອງມື

 

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

4.ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳCSSD

ຄຸນນະພາບນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເພາະສົ່ງຜົນຕໍ່ການທຳຄວາມສະອາດ ການຂ່າເຊື້ອ
ຂະບວນການຂ່າເຊື້ອແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂອງອຸປະກອນການທັນຕະກຳຫລັກການໃຊ້ນ້ຳເປັນອົງປະກອບຫນຶ່ງໃນທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນແລະການຈັດການອຸປະກອນ
ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳປະເທດໄທກວດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳຕາມແນວທາງຂອງAAMIຄຸນນະພາຍນ້ຳເປັນຕົວບົ່ງບອກລະຄວາມເປີ້ເປື້ອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ຳ ການລ້າງຄັ້ງອາດຈະໃຊ້ນ້ຳປະປາ ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການລ້າງອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ທຳຄວາມສະອາດຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວນ້ຳຈະຕ້ອງຜ່ານການບຳບັດຕາມເກນທີ່ເຂັ້ມງວດຍິ່ງຂື້ນສຳຫລັບໄອອອນຈຸລິນຊີ ຈຸລິນສານອິນຊີຈະຖຶກກວດສອບ

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

5.ການກວດສອບແລະການບັນລຸພັນຂອງເຄື່ອງມືແພດ

ຫນ່ວຍຂ່າເຊື້ອທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານCEໃຊ້ເພື່ອຮັກສາອຸປະກອນທາງຄລີນິກ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນທາງທັນຕະກຳຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການບັນລຸແລະປິດຜະນຶກດ້ວຍເຄື່ອງອັດແບບແຮງກະຕຸ້ນອັດຕະໂນມັດແບບສູນຍາກາດແບບໃນviewpacksເຄື່ອງໃຊ້ທາງທັນຕະກຳທຸກຊຸດຈະລຽງຕາມວັນທີ່ແລະຊຸດພ້ອມຕົວຊີ້ວັດທາງເຄມີ
ເຄື່ອງAutoclaveໄດ້ຮັບການທົດສອບທຸກວັນເພ່ອປະສິດຕິພາບໃນການຂ່າເຊື້ອviewpacksໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາໃນປະເທດໄທໄດ້ແຍກເຄື່ອງນຶ່ງຂ່າເຊື້ອສຳຫລັບເຄື່ອງມືອອກເປັນຊິ້ນງານທາງຄລີນິກຫລັງຈາກເຄື່ອງມືທີ່ຖຶກນຶ່ງອັດຕະໂນມັດ ເຄື່ອງມືຈະຖຶກກວດສອບໃຫມ່ບັນລຸລົງວັນທີ່ແລະເກັບໄວ້ໃນພື້ນທີ່ສະອາດແຍກຕ່າງໆຫາກ

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

6.ການກະຈາຍແລະການເກັບຮັກສາທີ່ຜ່ານການຂ່າເຊື້ອ

ພະແນກຂ່າເຊື້ອທີ່ເປັນສູນກາງຂອງເຮົາຈັດຫ້ອງໃຫ້ພື້ນທີ່ທີ່ສະອາດແລະເປີ້ເປື້ອນແຍກ ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຂອເຄື່ອງມື ເຄື່ອງມືທີ່ທຳຄວາມສະອາດທີ່ຜ່ານການຂ່າເຊື້ອຈະຖຶກຮັກສາຢ່າສະຫມ່ຳສະເຫມີພາຍໃຕ້ອຸນນະພູມເຢັນແລະມີຄວາມຊື້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕິມໂຕຂອງແບດຊີເຣຍ ເຄື່ອງມືກຳເນີດໄຟຟ້າສຳຮອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຫາກເກິດໄຟຟ້າດັບ

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

7.ການກວດສອບແລະຂະບວນການຂ່າເຊື້ອໂລກ

ໃນທຖກຂັ້ນຕອນຕົວບົ່ງຊີ້ທາງເຄມີແລະເຄື່ອງມືກວດວັດຈະທຳການກວດສອບຊ້ຳແລະຍືນຍັນອີກຄັ້ງວ່າເຄື່ືອງມືປອດເຊື້ອແລະເຄື່ອງມືຂ່າເຊື້ອຂອງເຮົາໃຊ້ງານຢ່າງມີປະສິດຕິພາບທີ່BIDHການວັດເຊິງກົນຂອງເຄື່ອງນຶ່ງອັດຕະໂນມັດຂອງເຮົາຈະຖຶກທຳສາກທຸກເຄື່ອງອຸນຫະພູມຄວາມຕ່າງແຕກຂອງແສງການອ່ານມາດຕະວັດຄວາມດັນຈະຖຶກບັນທຶກໄວ້ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາກ່ອນແລະການສີດວັກຊີນອັດຕະໂນມັດ

ສຳຫລັບເຄື່ອງມືທັນຕະກຳ autoclaved ຈະມີເທບຕິດຢູ່ພາຍຮໍນອກພັສດຸແຕ່ລະພັສດຸວ່າພັສດຸໃດທີ່ມີການຄ່າເຊື້ອດ້ວຍໄອນ້ຳແລ້ວແລ້ວນອກຈາກນີ້ຕົວຊີ້ວັດພາຍໃນທີ່ໃຊ້ 3M Sterigage ຍັງໃຊ້ເພື່ອກວດສອບວ່າວັສດຸແຕ່ລະຊິ້ນຂອງຊຸດເຄື່ອງມືທັນຕະກຳທີ່ສຳຄັນໄດ້ຮັບການສຳຜັດກັບໄອນ້ຳທີ່ອຸນຫະພູມແລະເວລາທີ່ຖຶກຕ້ອງ ການກວດSteriage ເປັນການກດສອບລະດັບ 5 ຊຶ່ງເປັນລະດັບສູງສຸດຂອງການກວດໃຊ້ເພື່ອກຳຫນົດປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແລະການເສຍຊິວີດ

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

8. ລະບົບກວດສອບຕົວບົ່ງທາງຊີວະພາບ

ການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອແລະການຂ່າເຊື້ອມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດ ຊຶ່ງການທີ່ມີເຄື່ອງຈັກໃຊ້ແຮງດັນໄອນ້ຳຫລືຫມໍ່ນຶ່ງຄວາມດັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະຜ່ານການຂ່າເຊື້ອທາງຫມົດນອກເຫນືອຈາກການກວດສອບຕົວບົ່ງຊີ້ທາງເຄມີໂຮງຫມໍທັນຕະກຳເຮົາຍັງໃຊ້ການກວດສອບທາງຊີວະພາບສອງລະດັບດ້ານເທິງຂອງການກວດສອບສານເຄມີສຳຫລັບເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ
ລະບົບການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໃວທາງຊີວະພາບ Attest ໂດຍ 3M ESPE ໃຊ້ເພື່ອກວດສອບປະສິຕິພາບຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂ່າເຊື້ອຂອງເຮົາທຸກວັນ 3M Attest Sterilization ເປັນລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວແລະເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ20ປີໂດຍໃໍຊ້ລະບົບຕົວບົ່ງຊີ້ທາງຊີວະພາບສຳຫລັບການກວດສອບການຂ່າເຊື້ອດ້ວຍໄອນ້ຳລະບົບຂ່າເຊື້ອຂອງ Attest ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຫມັ່ນໃຈວ່າການຄວບຄຸມແລະມາດຕະຖານການຂ່າເຊື້ອໃນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳເົຮານັ້ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງດີແລະສູງກວ່າມາດຕະຖານທີ່ກຳຫນົດ
ການມີຕົວບົ່ງຊີ້ທາງຊີວະພາບໃນຕົົວເອງຊ່ວຍໃຫ້ລຸດອາກາດການປັນເປື້ອນຢ່າງມີໃນສຳຄັນ ການກວດສອບທາຊີວະພາບຈະຊ່ວຍລຸດຜົນບວກທີ່ຜິດພາດແລະໃຫ້ມີຜົນລັບທີ່ແມ່ນຍຳຍິ່ງຂື້ນ

ກັບຄືນດ້ານເທິງ

9. ຫ້ອງທັນຕະກຳທີ່ສະອາດແລະຖຶກສຸຂະອານາໄມ

ຈັ່ງປົວແຂ້ວທີ່ຫ້ອງທັນຕະກຳຂອງເົຮາຈະໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດແລະຂ່າເຊື້ອຫລັງຈາກການໃຊ້ງານທຸກຄັ້ງ ຜ້າເຊັດມືືແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວທີ່ມີສານຂ່າເຊື້ອລະດັບສູງຈະໃຊ້ກັບຫນ່ວທັນຕະກຳຂອງເຮົາໃນລະຫວ່າງການທຳຄວາມສະອາດ
ຢາຂ່າເຊື້ອລະດັບສູງທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງຫມໍທັນຕະກຳຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະຮັບຮອງການແພດວ່າມີປະສິດຕິພາບຕໍ່ເບັກທີເລຍແລະເຊື້ອStaphylooccus aureus Mycobacterium ວັນນະໂລກ, Psuedomonas aeruginosa, Salmonella enteric, Trichophyton
mentagrophytes ຈະຖຶກປິດໃຊ້ງານພາຍໃນ 3 ນາທີຫລັງຈາກສຳຜັດກັບຢາຂ່າເຊື້ອໃນຊະນະທີ່MRSA, VRE, staphylococcus aureus ລຸດຄວາມໃວຕໍ່ຢາ vancomycin, ເອດສ໌(HIV),ໃວລັດຕັບອັກເສບບີ C,ໃວລັດໄຊ້ຫວັດໃຫຍ່ A2, ແລະ Herpes simplex type 1 ແລະ 2 ຖຶກປິດໃຊ້ງານພາຍໃນ 2 ນາທີ

ກັບໄປດ້ານເທິງ

10.ລະບົບດູດອາກາດຖ່າຍເທແຮງສູງ

ເນື່ອງຈາກBIDHມີການວາງແຜນແລະຍົກລະດັບໃນຖານະໂຮງຫມໍຜູ້ຊຽວຊານດ້ານທັນຕະກຳອາຄານຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອໃຊ້ງານແລະທຳຫນ້າທີ່ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບດູດອາກາດແຮງສູງທົ່ວທັງອາຄານ ສິ່ງນີ້ທຳໃຫ້ຫມັ່ນໃຈວ່າສິ່ງປົນເປື້ອນທັງຫມົດອາຍລະເຫີຍຂອງປອດ ແລະສານລະເຫີຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆ ໃນອາກາດຈະຖຶກກຳຈັດອອກຢ່າງປອດໄຟ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄຟສຳຫລັບຜູ້ປ່ວຍຂອງເຮົາ
ວັສດຸແລະອຸປະກອນຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການຄັດສັນແລະອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການດັກຈັບຝຸ່ນການປົນເປື້ອນຂອງເບັກທີເລຍ

ກັບໄປດ້ານເທິງ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ແທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳ

ພາບລວມຂອງໂຮງຫມໍ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ບົນພື້ນທີ່5,933 ຕາລາງແມັດ
ອາຄານ7ຊັ້ນ
33 ຫ້ອງທັນຕະກຳ
2 ຫ້ອງທັນຕະກຳແບບVIP
1 ຫ້ອງສຸກເສິນ
1 ຫ້ອງຜ່າຕັດ
2 ຕຽງພັກຟື້ນແລະສັງເກດxາຄານຫລັງຜ່າຕັດ(PACU)
4 ຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍໃນ
1 ຫ້ອງປຶກສາແຜນການຮັກສາ
4 ຫ້ອງລັງສີວຶນິດໃສ2ມິຕິແລະ3ມິຕິລະບົບດິຈິຕອລ
2 ຫ້ອງປະຂະຫນາດນ້ອຍ
1 ຫ້ອງປະຊຸມຂະຫນາດໃຫຍ່
ທີ່ຈອດລົດຊັ້ນໃຕ້ດິນ
ຫ້ອງນ້ຳຜູ້ບໍລິການ
ຂະບວນການດ້ານຄວາມສະອາດແລະປອດໄຟ
-ພະແນກສ່ວນກາງປາສະຈາກເຊື້ອ
-ລະບົບປ້ອງກິນອັກຄີໄຟ
-ລະບົບຄວບຄຸມຄວັນໄຟໃນຈຳກັດໃນສະເພາະພື້ນທີ່
-ລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນ້ຳສ່ວນກາງ
-ລະບົບການກວດສອບແລະບັນຈຸເຄື່ອງມືທາງທັນຕະແພດ
-ມີການດູແລທັງຊັ້ນຕອນການບັນຈຸ,ສັງເກດ,ຈັດເກັບແລະແຈກຂ່າຍອຸປະກອນປາສະຈາກເຊື້

ຂໍ້ສະຫລຸບ

ຫາກທ່ານແລະຕົວເລືອກຄອບຄົວຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມປອດໄຟຈາກ ເຄື່ອງມືທັນຕະກຳໂດຍຕ້ອງການເຄື່ອງມືໂດຍສະເພາະສຳຫລັບທ່ານແລະ/ຫລືຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໂຮງຫມໍທັນຕະກຳປະເທດໄທສາມາດຈອງທຳຮັກສາຄວາມປອດໄຟແລະທຳຫັດທະການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສະເພາະກັບທ່ານແລະ/ຫລືຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົ້າຮັບການກວດແຂ້ວກັບເຮົາ ກາລຸນາຖາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂອງເຮົາຫາກທ່ານຕ້ອງການເລືອກຕົວເລືອກທີ່ເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄລິນິກຂອງເຮົາສຳຫລັບທ່ານແລະຄອບຄົວ

ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
Sukhumvit Dental Hospital

ໂຮງຫມໍແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ສຸຂຸມວິດຊອຍ2

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
เครื่องมือจัดฟัน

ການຄວບຄຸມ Sterilzation

ຝ່າຍປາສະຈາກເຊື້ອCentral Supply (CSSD)

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ทันตกรรมดิจิทัล

ແນວຄິວທັນຕະກຳດິຈິທັລ

CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ຫ້ອງປະຕິບັດການທັນຕະກຳດິຈິຕອລ

ສະແກນອັດຕະໂນມັດ& CAD / CAM ອັດຕະໂນມັດ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
คลีนิกทําฟัน

ຫ້ອງປະຕິບັດການ

ທັນຕະກຳນອນຫລັບ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
เทคโนโลยีทันตกรรม

ເທກໂນໂລຍີທາງທັນຕະກຳ

ເທກໂນໂລຍີລ້ຳສະໄຫມ

ລາຍລະອຽດເພິ່ມເຕິມ
ກັບໄປດ້ານເທິງ